Tietosuojaseloste

Netwheels Oy – Tietosuojaseloste


Päivitetty 1.11.2017

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Netwheels Oy
Y-tunnus: 1578348-2
Osoite: Martinkyläntie 9 A, 01770 Vantaa
Puhelin: 09 424 51694
Verkko-osoite: www.netwheels.fi
Yhteyshenkilö henkilötietoasioissa: Ville Hurnonen, 09 424 51694 , asiakaspalvelu@netwheels.fi
 
2. Rekisterin nimi
Netwheels Oy:n asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste
Netwheels Oy tai sen valtuuttama yhteistyökumppani käyttää Netwheels Oy:n asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:
•    asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon;
•    palvelun toteuttamiseen;
•    asiakastapahtumien varmentamiseen;
•    asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen;
•    markkinointiin;
•    mielipide- ja markkinatutkimuksiin;
•    segmentointiin ja profilointiin;
•    liiketoiminnan analysointiin ja tilastointiin; sekä
muihin vastaaviin tarkoituksiin.

Henkilötietoja voidaan myös käsitellä Sanoma-konserniin kuuluvissa muissa suomalaisissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti.

Henkilötietojen käsittely perustuu kulloinkin voimassaolevaan henkilötietolainsäädäntöön, erityisesti:
•    Palvelun käyttöä koskevaan sopimussuhteeseen Netwheels Oy:n ja asiakkaan välillä
•    Netwheels Oy:n tai sen yhteistyökumppanin oikeutettuun etuun silloin kun henkilötietoja käsitellään markkinointitarkoituksissa

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
•    yksityiskäyttäjän perustiedot, kuten nimi, osoite, kieli, ikä, puhelinnumero;
•    yrityskäyttäjän perustiedot, kuten yrityksen nimi, osoite, Y-tunnus, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero;
•    asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutustiedot, tuotetiedot, tilaustiedot, asiakaspalautteet, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot;
•    palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, sekä viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot, kuten tunnistamistiedot;
•    lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot;
•    rekisteröidyn mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot;
•    tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot;
•    maksullisten ja korkeaa tietoturvatasoa vaativien palveluiden osalta henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten;
•    rekisteröidyn yhteydenotot asiakaspalveluun ja muu rekisteröidyn kanssa käyty viestintä; sekä
•    mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
•    rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla;
•    evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla;
•    Sanoma-konserniin kuuluvien suomalaisten yhtiöiden henkilörekistereistä;
•    yhteistyökumppaneilta;
•    Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä ns. Robinson-rekisteristä; sekä
•    VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti Netwheels Oy:n valikoiduille yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoituksiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä muihin vastaaviin selvityksiin. Tietoja voidaan myös luovuttaa tämän tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin muille Sanoma-konserniin kulloinkin kuuluville yhtiöille sekä liiketoimintasiirron yhteydessä vastaanottavalle yritykselle.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan kuitenkin siirtää EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle esimerkiksi palvelun teknisen toteutuksen niin edellyttäessä, kuitenkin ainoastaan henkilötietolainsäädännön mukaisesti, esimerkiksi Euroopan komission mallilausekkeita käyttäen.

7. Rekisteröidyn oikeudet
Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot toimittamalla sitä koskeva kirjallinen ja allekirjoitettu pyyntö Netwheels Oy:lle.
 
Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 1. mainitulle yhteyshenkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, profilointia ja segmentointia, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Oikeuksien käyttämistä koskevissa pyynnöissä rekisteröity voi olla yhteydessä kirjallisesti kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan henkilötietolainsäädännön vastaisesti.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

8. Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysaika
Henkilörekisteri on ainoastaan sähköisessä muodossa. Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin rekisteröity on palvelun käyttäjä. Palvelun käytön lopettamisen jälkeen tietoja voidaan säilyttää ja käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin ja profilointiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt suoramarkkinointia tai profilointia.

9. Evästeet
Netwheels käyttää sivustollaan evästeitä. Lisätietoja evästeiden käytöstä on saatavilla Sanoman evästekäytännöstä (http://sanoma.com/fi/tietosuoja).